Er zijn 1101 resultaten gevonden.

2019

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Vordering OCW Eind 2019 heeft de vereniging een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van € 30,9 miljoen (eind 2018: € 31,1 miljoen).

Lees meer ›Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

2019

Exploitatie

Het exploitatieresultaat van de deelnemingen (i.e. gelieerde stichtingen) bedraagt € 48.000 negatief.

Lees meer ›Exploitatie

2019

Resultaatbestemming

Het resultaat 2019 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is € 7,0 miljoen positief.

Lees meer ›Resultaatbestemming

2019

Gebeurtenissen na balansdatum

In februari 2020 heeft onze organisatie te maken gekregen met de uitbraak van COVID-19. De uiteindelijke impact is nog moeilijk in te schatten. Vooralsnog heeft dit voornamelijk impact op het kunnen geven van lessen.

Lees meer ›Gebeurtenissen na balansdatum

2019

Geoormerkte subsidies OCW (model G)

subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.

Lees meer ›Geoormerkte subsidies OCW (model G)