Er zijn 1101 resultaten gevonden.

2019

WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Lees meer ›WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

2019

Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2019 geen financiële jaarverslagen in bezit:

Lees meer ›Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

2019

Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Lees meer ›Honorarium externe accountant

2019
2019

Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Lees meer ›Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs