Toekomstbestendige huisvesting

Bij de sectorraden van het PO en VO en de VNG leeft al langer de wens om gemeenten en schoolbesturen meer in staat te stellen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting waar te maken. Om dit tot uitdrukking te brengen hebben de drie partijen een gezamenlijk huisvestingsvoorstel opgesteld. Het voorstel beschrijft een aantal maatregelen die de beoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten borgen en die meer evenwicht brengen in de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen voor toekomstbestendige (onderwijs)huisvesting. De intentie is om in de toekomst ook renovatie en transformatie van bestaande gebouwen als wettelijke voorziening aan te merken.

Een concrete invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid vormt de opdracht aan de individuele gemeente een Integraal Huisvestingsplan op te stellen. Een aantal gemeenten heeft hiertoe in 2018 het initiatief genomen en een dergelijk traject met de betreffende scholen opgestart.

Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van het schoolgebouw gaat bij toekomstige renovatievraagstukken een expliciete rol spelen. In het belang van de vereniging en de desbetreffende school mag de kwaliteit van het MOP ten tijde van een renovatievraagstuk niet ter discussie staan. Het beleid rondom het MOP is derhalve aangescherpt aan de hand van een kwaliteitskader.