Voorwoord

Vol vertrouwen verder

Koers 2023 wijst ons de weg naar de (nabije) toekomst. Als vereniging bewegen we in dezelfde richting: vorming van onze leerlingen en het ontwikkelen van hun talent door steeds zelf ook te leren van en met elkaar. Het jaar 2018 heeft ons weer een paar stappen verder gebracht richting onze bestemming. We gaan vooruit en ontwikkelen het onderwijs, de scholen en onszelf.

Onderwijs in beweging

Goed onderwijs staat centraal bij de voorbereiding op een vervolgopleiding en een passende plaats in de maatschappij. Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs, maatwerk en digitalisering van het onderwijs hebben voortdurend de aandacht. De focus hierbij blijft ongewijzigd: de leerling dat onderwijs bieden dat hem het beste past en hem daarmee de beste toekomstkansen biedt. Een steeds verdere digitaliserende samenleving vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van leerlingen en medewerkers. Dat betekent dat we ook binnen het onderwijsproces het steeds vaker hebben over digitalisering, ICT en mediawijsheid.
In 2018 waren de onderwijsresultaten van onze scholen onverkort goed te noemen. Het totale slaagpercentage van de vereniging komt met ruim 92 procent overeen met het landelijke beeld. De resultaten van de eindexamens, evenals alle andere tussentijdse resultaten, worden systematisch geanalyseerd zodat daaruit verbeteringen worden doorgevoerd.

Kwaliteit van onderwijs

We zetten ons elke dag in voor de leerlingen. Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. Binnen de vereniging voeren we voortdurend, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen. Vragen als ‘waartoe doen we wat we doen, wat zijn onze doelen, hebben we bereikt wat we wilden bereiken en/of verdient het proces nog bijsturing’ worden regelmatig gesteld. De integraliteit wordt gezocht en door samen een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en uit te diepen, komt de meest passende oplossing uit de bus. Onze leerlingen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en tempo. Voor iedere leerling moet het onderwijs zo passend mogelijk en kwalitatief goed zijn. Om hiervoor te zorgen blijven we in gesprek met de scholen. We hebben oog voor de basiskwaliteit, maar sluiten zoveel mogelijk aan op de zelf geformuleerde ambities van de scholen.

In 2018 is de vierjaarlijkse dialoog gevoerd met de onderwijsinspectie. Aan de orde zijn vragen als ‘Wat doen we om de kwaliteit te waarborgen?’ ‘Hoe komen onderwijsontwikkelingen tot stand?’ ‘Hoe doen wij het, zowel in onderwijs- als in ondersteunende processen?’ De inspectie heeft een positief oordeel gegeven over de vereniging in brede zin, en een positief oordeel over het bestuurlijk handelen.
Het oordeel raakt een ieder in de vereniging, ongeacht de functie die vervuld wordt. In het ruim 100-jarige bestaan van de vereniging is het de eerste keer dat de inspectie een oordeel over het geheel heeft uitgesproken. We zijn trots op het oordeel, hoewel we zeker kritisch staan tegenover de methodiek van controleren door de inspectie. Kritisch omdat wij als bestuur niet controlerend willen zijn naar de scholen maar stimulerend, gericht op de ontwikkeling van de school.

Demografische ontwikkelingen

Ieder jaar hebben we oog voor de demografische ontwikkelingen en het effect daarvan op onze scholen. We kijken per regio welke ontwikkelingen in leerlingenaantallen we kunnen verwachten en wat dat betekent voor het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit. “We moeten ons dak repareren als de zon schijnt. Niet als het regent en het water ons aan de lippen staat.” Als er krimp voorzien is, dan moeten we tijdig anticiperen en de maatregelen nemen die passend zijn. In 2018 is hiervoor aandacht gegaan naar met name Asten/Someren, Den Bosch, Roosendaal, Land van Cuijk en Bergen op Zoom.

Ontwikkeling van mensen

Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit doorlopend verder te ontwikkelen. Dat kan formeel door het volgen van opleidingen en trainingen én informeel door kennis te delen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Binnen alle scholen van de vereniging is steeds nadrukkelijker aandacht voor het leren van elkaar. Zo leren docenten in diverse leerateliers onder aanvoering van de academische opleidingsscholen, zijn in dit verslagjaar ruim zestig docenten afgestudeerd voor de opscholingscursus voor groepsleerkracht onderbouw vmbo-b/k en presenteerden docenten hun praktijkonderzoek tijdens inspiratiebijeenkomsten. Dit is slechts een greep uit de vele initiatieven en activiteiten die ontplooid worden op de scholen.

Vol vertrouwen verder

De vereniging ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Wij zijn dankbaar voor de voortvarendheid waarmee een ieder binnen de vereniging werkt en een bijdrage levert aan de koers die we gezamenlijk zijn ingegaan.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,
Eugène Bernard en Yvonne Kops