Managementstatuut

Al onze scholen worden in stand gehouden door en maken daarmee onderdeel uit van de rechtspersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging vormt het bevoegd gezag. De scholen vormen geen eigenstandige juridische entiteiten.

Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur als bestuur van de vereniging en de rectoren/algemeen directeuren van de scholen. Via het statuut wordt een groot aantal taken en bevoegdheden van de raad van bestuur gemandateerd aan de rector/algemeen directeur.

Na een herziening van het managementstatuut in 2017 is een addendum gevolgd in 2018. Daarmee heeft een verankering van het statuut in de strategische documenten plaatsgevonden.

Daarnaast heeft het managementstatuut in het verslagjaar een vertaling naar de scholen gekregen met de herziene modellen schoolmanagementstatuut.[1] Met het schoolmanagementstatuut kan een rector/algemeen directeur de, al dan niet doorgelegde, bevoegdheden in de school vastleggen.

  • 1 Binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen we twee modellen, namelijk het model voor scholen en het model voor scholengroepen.