Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers de komende jaren de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht. Deze wijzigingen zorgen voor de nodige onzekerheden over de toekomstige opbrengsten.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

In de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs worden vereenvoudigd.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

Risico’s en onzekerheden - Prestatiebox

De regeling prestatiebox is verlengd voor de jaren 2019 en 2020, maar het is nog onduidelijk of de regeling ook voor de jaren daarna wordt verlengd.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Prestatiebox

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

De cao 2018-2019 geldt per 1 juni 2018 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2019. Hierdoor bestaat onzekerheid over de loonkostenontwikkeling na 1 oktober 2019. Daarbij is onbekend in welke mate aanpassingen in de loonkosten doorwerken in de lumpsum.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingenaantallen de exploitatie onder druk zet.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

Risico’s en onzekerheden - Weerstandsvermogen

Alle afzonderlijke OMO-scholen beschikken over een eigen financiële administratie en een reservepositie. Deze reserves tezamen maken het merendeel uit van het eigen vermogen van de gehele vereniging.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Weerstandsvermogen

Risico’s en onzekerheden - Doordecentralisatie

In de sector voor het voortgezet onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van nieuwbouw sinds de decentralisatie in 1996 bij gemeenten. Als het gaat om verbouw en groot onderhoud is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Doordecentralisatie