Kennisdelen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. Het beste scenario zou zijn dat binnen de vereniging en zelfs binnen het Nederlandse onderwijs veel met elkaar gedeeld wordt. Want in het onderwijs werken we aan hetzelfde doel: kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen.

De interesse om kennis te delen is evident en er zijn de afgelopen jaren diverse netwerken en leergemeenschappen ontstaan. De academische opleidingsscholen vormen een kansrijke omgeving voor samen werken en leren.

Wel/niet georganiseerd

Vormen van georganiseerd samenwerken en leren in onder meer professionele leergemeenschappen lijken – zo blijkt uit onderzoek - een positieve invloed te hebben op kennisdelen. Buiten de gestructureerde vormen verloopt het ontsluiten van kennis nog moeizaam. In 2018 zijn verschillende netwerken en initiatieven tot kennisdeling gestimuleerd en praktisch ondersteund. Daarnaast wordt er gekeken naar het meer aansluiten op de intrinsieke motivatie van de medewerkers bij het delen en samen ontwikkelen van kennis.

Digitale ondersteuning

De uitnodiging aan scholen om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken, blijft staan. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven, waaronder een te ontwikkelen applicatie voor het eenvoudig en 24/7 ontsluiten van kennis. Vanaf oktober 2018 loopt er een pilot waarin de meerwaarde van een sociaal intranet voor de vereniging wordt onderzocht. Verondersteld wordt dat een sociaal intranet in hoge mate bijdragen kan aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, talentontwikkeling van medewerkers en het aanzetten tot het delen van kennis en ervaring.