ICT in het onderwijs

ICT wordt binnen de scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs.

Sinds 2015 wordt er ieder schooljaar een uitgebreide inventarisatie gedaan om zicht te hebben op de vraag hoe ver de verschillende scholen hiermee zijn. Ook in 2018 is deze inventarisatie uitgevoerd. Dit jaar door middel van een digitale enquête. In eerdere inventarisaties werd er ook gebruik gemaakt van kwalitatieve data door middel van gesprekken met de betrokkenen uit de scholen. Door het ontwikkelingsstadium van de ICT beleidsvorming op verenigingsniveau is deze informatie al in digicafés verzameld (zie ook bij Ontwikkelingen op ICT-gebied).

De enquête is in het laatste kwartaal van 2018 afgerond. Het is de bedoeling deze jaarlijks te herhalen. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘Vier in balans-model’ van Kennisnet (met de vier randvoorwaarden: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, infrastructuur).

Het Vier in balans-model van Kennisnet met de vier randvoorwaarden Leerlingaantallen en personeel

Uit de inventarisatie blijkt dat er een tendens is dat steeds meer scholen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie kiezen voor ICT-middelen, om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken. Deze ambitie vraagt om adequate ICT-faciliteiten, zoals een goede ICT-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. Het gebruik van persoonlijke ‘devices’ en digitale leermiddelen neemt toe. Dit heeft gevolgen voor het leermiddelenbeleid maar ook voor de ICT-inrichting op de scholen.