Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Lees meer ›Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Lees meer ›Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lees meer ›Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Lees meer ›Kasstroomoverzicht