Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2018

 

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

BATEN

   

Rijksbijdragen

515.047

499.136

505.488

Overige subsidies

10.985

11.235

4.276

Collegegeld

-

-

-

Baten werk i.o.v. derden

-

-

-

Overige baten

19.314

17.782

2.466

 

545.346

528.153

512.230

LASTEN

   

Personeelslasten

436.126

424.054

433.512

Afschrijvingen

21.695

21.623

12.114

Huisvestingslasten

23.054

23.142

20.667

Overige lasten

53.576

53.767

51.825

 

534.451

522.586

518.118

SALDO BATEN EN LASTEN

10.895

5.567

5.888-

    

Financiële baten en lasten

1.473-

2.206-

1.367-

RESULTAAT

9.422

3.361

7.255-

(bedragen x € 1.000)