Verslag OMO-bureau

Het OMO-bureau, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Het bureau verbindt scholen en ondersteunt daarbij de kracht van de vereniging. Die kracht komt tot uiting in de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen. Samen sterker voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunt het bureau de scholen bij de ondersteunende processen.

OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Het OMO-bureau ontzorgt de scholen daarbij. Daarnaast ondersteunt het bureau de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Het OMO-bureau is een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan een hoge kwaliteit van producten en diensten en transparantie van processen. De collega’s van het OMO-bureau zijn betrokken, professioneel, ontwikkelgericht en experts op hun vakgebied. Ze werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2018 waren er circa 91 fte werkzaam. Op basis van en in lijn met Koers 2023 heeft het OMO-bureau een eigen bureauplan 2023 opgesteld. De dienstverlening is onder te verdelen in:

  1. Ontzorging van de schoolleiders door inzet van deskundigheid en door te adviseren over en te helpen bij de onderwijsondersteunende processen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  2. Verbinden van scholen/schoolleiders en bureaucollega’s door het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en het verbinden van collega’s (collega met probleem verbinden met collega met oplossing). Daartoe wordt een intensieve relatie opgebouwd met de scholen zodat duidelijk is wat er speelt, en dat wordt binnen het bureau gedeeld en verbonden met elkaar.

  3. Inzet van expertise voor de raad van bestuur zodat de ambities van de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Daartoe wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst en wordt het bestuur ondersteund bij de belangenbehartiging richting de sector en de politiek.

  4. Faciliteren van de raad van bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals secretariële/ondersteunende werkzaamheden, beheer van verenigingscontracten, bestuurlijke evenementen en persvragen.

Hieronder een schematische weergave de kern van het bureauplan:

In 2018 zijn onder andere de volgende activiteiten opgepakt en afgerond:

  • Gesprekscyclus: medewerkers worden beoordeeld op basis van de bureaucompetenties en op basis van zelf gekozen competenties. In 2018 is de gesprekscyclus vernieuwd waarbij jaarlijks een doelen- en ontwikkelgesprek gevoerd wordt.

  • Flexibilisering arbeidsvoorwaarden: de regelingen ouderschapsverlof, duurzame inzetbaarheid en werktijden zijn vernieuwd.

  • Medewerkersonderzoek: in november 2018 is een medewerkersonderzoek afgenomen. De resultaten op hoofdlijnen zijn gedeeld in de jaarlijkse kerstbijeenkomst.

  • Organisatiestructuur: door een aanpassing van de organisatiestructuur naar minder teamleiders en meer coördinatoren is de verbinding in en tussen de (sub)teams versterkt. Door de duidelijkere structuur is meer samenhang en samenwerking zichtbaar.