Beleidsvoornemens en accenten 2019-2023

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Eind 2015 is begonnen met het proces om te komen tot de opvolger van Koers 2016. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is binnen de vereniging een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt. Aan het einde van 2016 was Koers 2023 een feit.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’: Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, raad van bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het eigen schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs zeven pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. De centrale vragen helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer zal tevens fungeren als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van beleid wordt jaarlijks een beleidsagenda opgesteld. In de beleidsagenda voor 2019 staan onder andere de volgende onderwerpen benoemd:

 • Kwaliteit van het onderwijs en examinering

 • Socialisatie en persoonlijkheidsontwikkeling

 • Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden

 • Burgerschapsestafette

 • Nieuwe vormgeving lessentabel levensbeschouwing

 • Onderzoek inspectie

 • Strategische personeelsplanning

 • Toekomstbestendige arbeidsmarkt

 • Leiderschapsprogramma

 • Werkdruk

 • Evaluatie HD-programma

 • Arbodienstverlening

 • Medewerkersonderzoek

 • Voortgang flexibele arbeid

 • Onderzoek loopbaanpaden onderwijspersoneel

 • Gesprekscyclus

 • Experimenten cao

 • Providerboog preventief verzuim

 • Digitale ontsluiting

 • Digikoers 2023

 • Pilot Magister.me

 • Project Blockchange

 • Sociaal intranet

 • Kennisdeling

 • Financiële middelen samenwerkingsverbanden

 • Actuele ontwikkeling governance

 • Herziening klachtenregelingen

 • Stand van zaken Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Visie op duurzaamheid

 • Meerjarenonderhoudsplan

 • Beheer en onderhoud huisvesting

 • Bouwprotocol

 • Aanpassing Richtlijn Kwaliteit Onderwijshuisvesting

 • Plan van aanpak duurzaam integraal huisvestingsplan

 • Thema renovatie