Verslag ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat:

  • de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht;

  • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht;

  • de goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

  • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd, met instemming van de MR, op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben de regiobijeenkomsten voor de leden van de raad van advies plaatsgevonden op 4 en 12 april 2018. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging aan bod gekomen, waaronder de bestuurlijke cycli waarbij is ingezoomd op het proces rondom de schoolplannen, de kwaliteitsontwikkeling en het inspectietoezicht. Tot slot is het thema ‘regionale samenwerking’ besproken vanuit verschillende invalshoeken, zoals het onderwijsaanbod, de arbeidsmarkt, passend onderwijs en de AOS. Dit als input voor de ledenraadvergadering om betrokkenheid van de raden van advies bij de vereniging te versterken.

De ledenraadvergadering

Op 20 juni 2018 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden bij het Theresialyceum in Tilburg. De ledenraadvergadering werd voorgezeten door de voorzitter Anton van Kalmthout. Voorafgaand aan de formele ledenraadvergadering vond er een dialoog plaats over actuele onderwijskundige ontwikkelingen met Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:

Verenigingsbeleid 2017
De voorzitter van de raad van bestuur heeft het verenigingsbeleid over 2017 toegelicht, waarbij allereerst terug gekeken werd op een mooi jubileumjaar: het 100-jarig bestaan van OMO. Voorts is ingegaan op het onderwijs, waaronder de toezichtarrangementen van de inspectie, de slaagpercentages en het gepersonaliseerd leren. Ook zijn de onderwerpen huisvesting en duurzaamheid, mensontwikkeling en financiën aan bod gekomen. Daarnaast zijn bepaalde beleidsonderwerpen besproken, te weten Koers 2023, de Integriteitscode van OMO, het vernieuwd managementstatuut, de verdere uitwerking van de bestuurlijke cycli en de ontwikkeling in intern en extern toezicht.

Beschouwing raad van toezicht
De raad van toezicht heeft vervolgens een toelichting gegeven vanuit het perspectief van de toezichthouder. De raad van toezicht kijkt positief terug op 2017. Er is sprake van een goede balans tussen het primaire proces, namelijk het geven van kwalitatief goed onderwijs, en een verantwoord financieel beleid. Het meer inzicht krijgen in de minder meetbare ofwel ‘zachte’ kant van onderwijskwaliteit geeft een verdieping in de rol als toezichthouder. Op die manier blijft er een kritische reflectie en dialoog plaatsvinden. Hierbij is het niet alleen van belang te kijken naar de kwaliteit van onderwijs voor zittende leerlingen, maar ook hoe deze kwaliteit geborgd kan worden voor toekomstige generaties in de regio. In dat kader is er aandacht voor de krimphorizon in bepaalde gebieden en de vergrijzing. Er is perspectief om hier op een goede manier vorm aan te geven, waarbij goed onderwijs kan worden gegeven dat past bij elke leerling.

Vanuit de rol als werkgever van de raad van bestuur komt vervolgens de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur aan de orde. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er ruim draagvlak was om de herbenoeming goed te keuren.

Eveneens benoemt de raad van toezicht de zelfevaluatie die in 2017 onder begeleiding van een externe partij heeft plaatsgevonden. De uitkomst hiervan was het instellen van de onderwijscommissie om een bredere invulling te geven aan de toezichtstaken.

Voorts heeft de raad van toezicht de integriteitscode toegelicht. In dit kader heeft de raad van toezicht benadrukt dat de discussie over het thema levensbeschouwing belangrijk is, zodat bijgedragen wordt aan diverse maatschappelijke discussies en aan goed mens, goed leven, goed handelen.

Tot slot zijn de financiële resultaten van de vereniging toegelicht.

Benoeming voorzitter van de raad van toezicht
De voorzitter van de raad van toezicht, de heer Van Geel, neemt - onder dankzegging van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht - op 30 juni 2018 afscheid van de raad van toezicht. De ledenraad benoemt de heer Camps per 1 juli 2018 tot voorzitter van de raad van toezicht. Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

Goedkeuring jaarverslag 2017
De ledenraad heeft het jaarverslag 2017 goedgekeurd. Vervolgens verleende de ledenraad decharge aan de raad van toezicht over kalenderjaar 2017.