Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. In het schooljaar 2016-2017 zijn de vmbo-scholen van de vereniging gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s. Per 1 augustus 2017 hebben alle vmbo-scholen de nieuwe profielstructuur ingevoerd.

De beroepsgerichte programma’s van de vmbo-sectoren techniek, economie en zorg en welzijn zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd.
De nieuwe programma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en dragen bij aan een betere organisatie van het onderwijs, ook op scholen met dalende leerlingenaantallen.

In de nieuwe programmastructuur kiezen vmbo-leerlingen één profiel, bestaande uit vier profieldelen die centraal worden geëxamineerd en vier keuzedelen die met een schoolexamen worden afgesloten. Deze keuzedelen kunnen ook van andere profielen afkomstig zijn. Voor elk profiel zijn minimaal vijf keuzedelen beschikbaar. De school bepaalt zelf welke keuzedelen zij aanbiedt en welke keuzemogelijkheden zij de leerlingen biedt. In 2017 zijn de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe-stijl afgelegd.

De tien profieldelen zijn:

  • Bouwen, wonen en interieur

  • Dienstverlening en producten

  • Economie en ondernemen

  • Groen

  • Horeca, bakkerij en recreatie

  • Maritiem en techniek

  • Media, vormgeving en ICT

  • Mobiliteit en transport

  • Produceren, installeren en energie

  • Zorg en welzijn

Binnen de vereniging zijn alle examenprofielen binnen de vmbo-scholen vertegenwoordigd met uitzondering van ‘maritiem en techniek’. De profieldelen ‘zorg en welzijn’, ‘economie en ondernemen’, ‘dienstverlening en producten’ en ‘produceren, installeren en energie’ worden het meest aangeboden.

In 2016 is vanuit de scholen de vraag geuit om samen te werken op het gebied van kennisdeling. Binnen het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ ontmoeten docenten en afdelingsleiders van verschillende scholen elkaar met het gezamenlijke doel om kennis te delen over de vormgeving van de nieuwe programma’s.

Voor de komende jaren komt vanuit de overheid een bedrag vrij van 100 miljoen euro voor het stimuleren van techniekonderwijs. Hiermee hoopt de overheid een transitie mogelijk te maken naar duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod in het onderwijs. In de aanloopfase (2018 – 2019) stelt de overheid gelden ter beschikking om de fase van ‘regievorming’ en ‘planvorming’ mogelijk te maken. Binnen de vereniging worden hiertoe techniekbijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier wordt kennis gedeeld en van elkaar geleerd. Inmiddels hebben alle scholen zich aangesloten bij een samenwerkingsverband en zijn bezig met verdere planvorming. De kerngroep van het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ levert mede input aan voor deze bijeenkomsten ‘Techniekgelden in het vmbo’.