Balans 2019-2023

ACTIVA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

       

Materiële vaste activa

331.000

318.000

358.000

459.000

470.000

454.000

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

VASTE ACTIVA

331.000

318.000

358.000

459.000

470.000

454.000

       
       

Voorraden

-

-

-

-

-

-

Vorderingen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Effecten

-

-

-

-

-

-

Liquide middelen

49.000

171.000

131.000

26.000

10.000

11.000

VLOTTENDE ACTIVA

64.000

186.000

146.000

41.000

25.000

26.000

       

TOTAAL ACTIVA

395.000

504.000

504.000

500.000

495.000

480.000

       

PASSIVA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

128.000

125.000

126.000

124.000

121.000

119.000

Bestemmingsfonds (privaat)

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

134.000

131.000

131.000

129.000

126.000

124.000

       

VOORZIENINGEN

32.000

28.000

25.000

23.000

21.000

21.000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

158.000

272.000

274.000

273.000

274.000

261.000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

71.000

73.000

74.000

75.000

74.000

74.000

       

TOTAAL PASSIVA

395.000

504.000

504.000

500.000

495.000

480.000

Tabel 9: Balans tot en met 2023 (bedragen x € 1.000)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2019-2023, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2019 verder stijgen door de aangetrokken bedragen van externe financieringen.

In 2017 en 2018 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:

  • Schatkistlening van € 29,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2020, 2021 en 2022.

  • In 2019 wordt de schatkistlening van € 7,9 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Nuenen ontvangen.

  • In 2019 wordt de schatkistlening van € 7,3 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Asten ontvangen.

  • Van de schatkistlening met betrekking tot de gemeente Roosendaal is in 2018 € 17 miljoen ontvangen. In 2019 zal nog € 23 miljoen worden ontvangen;

  • De lening bij de Europese Investeringsbank is in december 2017 geformaliseerd. De lening van € 60 miljoen zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2019 daadwerkelijk worden ontvangen.

De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.