Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces. De aanpak van re-integratie bij de vereniging gaat uit van goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als uitgangspunten gelden het toepassen van de kracht van één werkgever en het benutten van de regionale samenwerking met ruimte voor maatwerk binnen de geldende kaders en regelgeving.

Mensen werken langer door. Het is belangrijk om duurzaam vitaal en gezond te kunnen werken. Demografische ontwikkelingen, zoals dalende leerlingaantallen en vergrijzing, zorgen voor de bewustwording om medewerkers werkzekerheid te bieden. Samenwerking in regionale arbeidsmarkten en het uitwerken van strategische personeelsplanning dragen hieraan bij. De vereniging motiveert haar medewerkers maximaal inzetbaar te zijn en te blijven.

De vereniging stuurt bij re-integratie aan op herplaatsing en scholing van medewerkers. Re-integratiebegeleiding vindt in principe plaats op schoolniveau. In 2018 is er via trainingen op scholen specifieke aandacht geweest voor duurzame inzetbaarheid en hoe om te gaan met ziekteverzuim. Ook wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het loopbaancentrum ProMotion.

Hiernaast is in 2018 de tijdelijke re-integratiebegeleiding van enkele langdurige uitkeringsgerechtigden door een extern bureau afgerond en geëvalueerd. Deze dienstverlening is aansluitend intern belegd. Verder onderzoek is uitgevoerd naar verbetering van de situatie van WGA-uitkeringsgerechtigden door een extern bureau. Dit loopt in 2019 door.

Vanaf 1 januari 2018 is de vereniging eigenrisicodrager voor de ziektewet. Het gaat dan om tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan. De volledige begeleiding van deze medewerkers is extern belegd.

Ervaringen en inzichten uit genoemde trajecten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van plannen hoe re-integratie verder positief te beïnvloeden.