Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2018

begroting
2018

2017

Onderzoek jaarrekening

90.000

80.000

80.000

Controle bekostiging

20.000

20.000

20.000

Andere controle opdrachten

-

20.000

6.000

Fiscale adviezen

-

-

-

Andere niet-controledienst

-

-

-

 

110.000

120.000

106.000