Professionalisering

In de CAO OMO zijn de uitgangspunten voor ons professionaliseringsbeleid beschreven:

  • Er is sprake van doorlopende professionalisering.

  • Professionalisering is betekenisvol, wat betekent dat het uiteindelijk moet bijdragen aan het leren van de leerlingen.

  • Professionalisering is in goede balans verbonden met het persoonlijk ontwikkelingsplan, met de doelstellingen vanuit het schoolplan, de sectie en/of het team.

  • Professionalisering is maatwerk en activiteiten sluiten aan bij de levensfase, functieniveau en leerstijl van de medewerker.

  • Professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van medewerker en werkgever.

  • De school wordt gezien als een ‘lerende’ organisatie waarin de verbinding tussen theorie en praktijk ‘vice versa’ gelegd wordt. Er wordt aangesloten bij de infrastructuur van academische opleidingsscholen.

  • Professionalisering is geen aparte taak maar behoort tot de reguliere werkzaamheden van iedere medewerker.

Aan iedere medewerker worden, conform de CAO OMO, faciliteiten geboden voor professionalisering in de vorm van een persoonlijk budget, tijd voor deskundigheids-bevordering, professionaliseringsvergoeding en professionaliseringsverlof. Tevens wordt volop gebruik gemaakt van beschikbare beurzen en subsidies zoals de lerarenbeurs, de promotiebeurs, het lerarenontwikkelfonds en subsidies voor opscholings- en bijscholingstrajecten voor het vmbo.

Studiedag ‘Leraar, beroep voor de toekomst’

Maar liefst 300 deelnemers bogen zich op 8 november 2018 tijdens een studiedag van de academische opleidingsscholen (AOS) over het thema ‘Leraar, beroep voor de toekomst’. Het programma was gericht op inspiratie, kennisdeling en het met elkaar formuleren van handvatten voor morgen. Uit de bijdragen en gesprekken op die dag bleek op veel verschillende manieren dat de academische opleidingsscholen van OMO betekenis hebben voor leraren. Er zijn tevens veel ideeën naar voren gekomen op welke manier de AOS een rol kan blijven spelen bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendig leraarsberoep dat professionals en leerlingen blijft inspireren.