Bijlage 4: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2018 in relatie tot voorgaande jaren grafisch gepresenteerd. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

1. Samenstelling personeelsbestand

Achtereenvolgens worden de cijfers van het totale personeelsbestand van Ons Middelbaar Onderwijs en de instroom- en uitstroomgegevens weergegeven.

1.1. Omvang personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden dat in 2018 in dienst is, is (licht) gedaald ten opzichte van 2017. Dit is in lijn met de daling van de leerlingaantallen. De lichte stijging in 2016 is mede veroorzaakt door de bestuursovername van Praktijkschool Helmond per 1 april 2016. Vanaf deze datum maakt Praktijkschool Helmond deel uit van OMO Scholengroep Helmond. De afname in 2014 was voornamelijk het gevolg van de bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers aan de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs.

1.2 In- en uitstroomgegevens

Het betreft het totaal aantal personen (inclusief bureau en raad van bestuur) dat in dienst is getreden of uit dienst is gegaan, maar ook uitbreidingen of inkortingen van de betrekkingsomvang bij Ons Middelbaar Onderwijs.

2. Verdeling naar categorieën

Achtereenvolgens wordt een aantal grafieken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van het personeelsbestand naar diverse categorieën. Het betreft:

 1. uitsplitsing naar leeftijdscategorieën;

 2. verdeling in fulltime en parttime aanstellingen;

 3. vaste en tijdelijk aanstellingen;

 4. verhouding docenten in LB, LC en LD/LE (functiemix);

 5. verdeling man en vrouw;

 6. verdeling naar vrouw en man in leidinggevende posities.

2.1 Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

De toename van het aantal 60+-ers zet zich ook in 2018 voort. De (gewogen) gemiddelde leeftijd (44,9 jaar) van het personeelsbestand is in 2018 ongeveer gelijk gebleven aan 2017 (44,7 jaar).

2.2 Verdeling fulltime/parttime

2.3 Soort dienstverband

2.4 Verhouding LB / LC / LD-LE personeel (functiemix)

Voor de berekening van de verhouding van de LB-LC-LD/LE categorieën zijn de definities gebruikt zoals bij de regeling functiemix gelden, waarbij de salarisschaal leidend is. Personen met een salarisgarantie worden geteld in de categorie waarop het salaris daadwerkelijk wordt gebaseerd.

Door de landelijke regelgeving in 2014 is de beoogde streefformatie vervangen door een maatwerkafspraak functiemix, welke op basis van beschikbare middelen is vastgesteld. De verhouding van de LB, LC en LD/LE formatie laat in 2018 een licht verloop zien van LB naar LC en LD/LE.

2.5 Verhouding man-vrouw

2.6 Man-vrouw in leidinggevende posities

Het betreft in dit geval alleen de verdeling in de functies rector/algemeen directeur, directielid/conrector en directeur. Andere functies met leidinggevende taken zijn niet meegenomen in deze vergelijking.

3. Overig

Naast de verdeling van het personeelbestand in categorieën zijn kengetallen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals:

 1. gebruik regeling duurzame inzetbaarheid OMO

 2. gebruik deelname 63+regeling

 3. gebruik overgangsrecht OSR

 4. gebruik overgangsrecht Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO)

 5. gebruik ouderschapsverlof

 6. aantal LIO-ers/stagiaires

3.1 Regeling duurzame inzetbaarheid OMO/deelname 63+-regeling/overgangsOSR

Regeling duurzame inzetbaarheid
Op basis van de CAO-OMO, hoofdstuk F, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Elk personeelslid van 57 jaar en ouder heeft tot de pensioenleeftijd recht op verlaging van de jaartaak met 10% tegen een eigen bijdrage van 30%. Voor de categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 20%. In totaal maken van de potentieel 1.810 personen van 57 jaar en ouder er in het kalenderjaar 2017 1.231 personen gebruik van deze regeling.

Deelname regeling 63+
Per 1 augustus 2015 is het mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde 63+-regeling. Dit betekent dat, onder voorwaarden, een personeelslid voor 0,2 fte taakvermindering krijgt als hij voor 0,2 fte ontslag neemt (of de verdeling 0,1 fte taakvermindering en 0,1 fte ontslag bij een betrekkingsomvang van 0,7 fte). Voor de teruggang in fte kan hij gebruik maken van het ABP Keuzepensioen. Door het verlof en ontslag ontstaat er 0,4 fte (of 0,2 fte) vacatureruimte die ingezet kan worden om werkgelegenheid te creëren voor jonge werknemers. In 2018 maken er van de 450 personen van de 63+-ers met een betrekkingsomvang van 0,7 wtf en hoger 252 personen (=56%) gebruik van deze regeling.

Overgangsrecht OMO Seniorenregeling (overgangs OSR)
Door de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid per 1 augustus 2015 geldt dat, onder voorwaarden, de nog niet-genoten OSR als overgangsrecht OSR opgenomen kan worden. Ook voor de categorie 52 tot 57 jaar geldt, onder voorwaarden, een overgangsrecht OSR. In voorkomende gevallen is ook een eigen bijdrage, conform de regeling duurzame inzetbaarheid, van toepassing. In 2018 maken 164 personen gebruik van het overgangsrecht OSR.

3.2 Overgangsrecht Bevordering ArbeidsParticipatie Onderwijs (BAPO)

Voor personeelsleden van 52 jaar en ouder is op basis van de CAO-OMO, onder bepaalde voorwaarden, nog het overgangsrecht BAPO van toepassing. Voor 170 (vanaf 52 jaar) of 340 (vanaf 56 jaar) klokuren per jaar kan werktijdverkorting worden ‘gekocht’. In het verleden is dit overgangsrecht onderdeel geweest van de afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden op het moment dat deze scholen zijn overgekomen naar OMO. Dit overgangsrecht neemt elk jaar in omvang af. In 2018 maken nog 11 personen gebruik van het overgangsrecht BAPO.

3.3 Gebruik ouderschapsverlof

Op basis van de CAO-OMO bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Het recht op ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg is eveneens onderdeel van de CAO-OMO. In het kalenderjaar 2018 hebben 442 personen gebruik gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof.

3.4 Aantal LIO-ers/stagiaires