Strategische personeelsplanning

Er is behoefte aan een meerjaren strategisch personeelsplan op verenigingsniveau als basis voor het gesprek tussen scholen en het gesprek in de regio. Ook geven kwantitatieve data inzicht in de personele gevolgen van verwachte (daling van) leerlingenaantallen en vergrijzing van personeel voor de vereniging.
In 2017 is gestart met het uitwerken van kaders en een aanpak voor strategische personeelsplanning op verenigings- en schoolniveau. Besloten is uit te gaan van een kwantitatieve insteek op verenigings-, regio- en schoolniveau en een kwalitatieve uitwerking op scholen. In het voorjaar van 2018 zijn een stuur- en expertgroep SPP aangesteld om een instrument voor strategische personeelsplanning uit te werken. Vanuit grove data is een eerste versie van een SPP-model voor de vereniging ontwikkeld. In dit inzichtelijke model komt naar voren wat de vervangingsvraag van onderwijzend personeel is over vijf en tien jaar. Het betreft een eerste versie. In het model wordt administratieve data uit centrale systemen ingelezen. Als volgende stap worden inzichten uit het model afgezet tegen de inzichten uit de schoolpraktijk. De stuurgroep SPP richt zich, naast verbetering van het model, tevens op uitbreiding ervan.