Bijlage 9: Code Goed Onderwijsbestuur

In de Code Goed Onderwijsbestuur zijn in de lidmaatschapseisen en richtlijnen onderwerpen genoemd die in jaarverslag terug moeten komen. In de tabel zijn deze lidmaatschapseisen en richtlijnen uit de Code Goed Onderwijsbestuur opgenomen met daarbij een verwijzing naar het onderdeel in het jaarverslag.

Code Goed Onderwijsbestuur

Jaarverslag

  

Lidmaatschapseis 1.

 

Het bestuur publiceert

 

a) de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het bestuur en het interne toezicht, het professioneel statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling,

De stukken genoemd onder a en b worden gepubliceerd op www.omo.nl.

b) het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en de interne toezichthouder(s) op de website van de onderwijsorganisatie.

 

Lidmaatschapseis 2.

 

Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag.

Deel B, onderdeel Positie in de regionale samenleving, Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies, Versterking van betrokkenheid ouders en Verslag ledenraad

Lidmaatschapseis 3.

 

Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag.

- Bestuur evalueert structureel het eigen functioneren en legt dit vast in het jaarverslag. Deel B, Verslag raad van toezicht

-Jaarlijks vindt de evaluatie plaats van het functioneren
van de raad van toezicht in relatie tot de raad van bestuur. Deel B, Verslag raad van toezicht

- Jaarlijks vindt de evaluatie van de raad van bestuur plaats, hetgeen een afzonderlijk gesprek is tussen de GMR en de raad van toezicht. Deel B, Verslag GMR

Lidmaatschapseis 4.

 

Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de bestuurder(s) wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht. De criteria die dienen als basis voor het interne toezicht om zijn goedkeuring aan het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties van de bestuurder(s) te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een reglement.

Voor het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties door bestuurders wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht. De criteria voor de goedkeuring worden bij de herziening van de reglementen opgenomen.

Lidmaatschapseis 5.

 

Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.

In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn regels inzake belangenverstrengeling opgenomen.

Lidmaatschapseis 6.

 

Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan is sprake bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met intern toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en verschaft alle relevante informatie. Het interne toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling, derhalve is het niet opgenomen in het jaarverslag