Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

 

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

10.895

5.888-

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

21.398

20.122

- terugname bijzondere waardevermindering

-

8.388-

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.240

1.260-

 

22.638

10.474

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

2.444

2.043-

- kortlopende schulden

2.890

1.921

 

5.334

122-

   

Betaalde interest

1.473-

1.367-

Mutaties financiële vaste activa

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

37.394

3.097

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

-

-

(Des)investeringen materiële vaste activa

40.970-

41.610-

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

710

16.042

(Des)investeringen financiële vaste activa

13-

11

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

40.273-

25.557-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

-

-

Mutatie langlopende schulden

46.623

24.942

Mutatie bouwkredieten overheid

537

11.116-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

47.160

13.826

   

Mutatie liquide middelen

44.281

8.634-

Eindstand liquide middelen

49.425

5.144

Beginstand liquide middelen

5.144

13.778

Mutatie liquide middelen

44.281

8.634-

(bedragen x € 1.000)