Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent een code voor goed bestuur, opgesteld door de VO-raad. Deze in 2015 vernieuwde ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Daarnaast moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten openbaar gemaakt worden. Naast de lidmaatschapseisen kent de code 47 richtlijnen voor goed onderwijsbestuur, waarvoor het ‘pas toe of leg uit’-principe geldt.

De vereniging werkt en handelt conform de geest van de code. Het beleid en werkwijze van de vereniging is gericht op goed onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige opvatting. Goed onderwijs is ook gebaseerd op onze visie ten aanzien van mens en samenleving. Het basisprincipe van al ons handelen binnen de vereniging, op elke school, is vertrouwen. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geeft invulling aan de Code goed onderwijsbestuur VO vanuit de kernwaarden uit Koers 2023 en de integriteitscode: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Met deze kernwaarden en de Code goed onderwijsbestuur VO als uitgangspunt, is in 2018 gestart met de actualisatie van de reglementen. Naar verwachting worden de geactualiseerde reglementen in de loop van 2019 definitief vastgesteld. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de lidmaatschapseisen met daarbij een verwijzing naar het onderdeel in het jaarverslag.