Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs (bijlage 5). Scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is.

Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen periode stappen gezet om passend onderwijs vorm te geven, zowel in organisatorisch als in onderwijskundig opzicht. De schoolbesturen zijn ‘eigenaar’ van de samenwerkingsverbanden. De vereniging heeft per samenwerkingsverband een rector/algemeen directeur benoemd tot bestuurder. Deze vertegenwoordigt de vereniging in het samenwerkingsverband. Dit staat beschreven in het managementstatuut van de vereniging.

Kwaliteits- en verantwoordingsvraagstukken komen aan de orde in de werkgroep passend onderwijs. Hierin zitten de tien rectoren/algemeen directeuren van de vereniging die tevens zitting hebben in het bestuur van een samenwerkingsverband. Kennis wordt gedeeld en men vervult naar elkaar toe de rol van ‘critical friend’. Passend onderwijs komt daarnaast terug in de gesprekken over onderwijskwaliteit tussen de scholen en de raad van bestuur.

Er is gewerkt aan passend onderwijs vanuit een positief kritische houding van de vele betrokken partners.