Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2018 tot en met 2023. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

 

OMO
in
2018

 

OMO
in
2019

 

OMO
in
2020

 

OMO
in
2021

 

OMO
in
2022

 

OMO
in
2023

              

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

 

42%

 

32%

 

31%

 

30%

 

30%

 

30%

Weerstandsvermogen

> 18%

 

25%

 

24%

 

25%

 

25%

 

25%

 

24%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

 

0,0%

 

0,7%

 

1,2%

 

-0,4%

 

-0,5%

 

-0,7%

Liquiditeit

> 0,75

 

0,9

 

2,5

 

2,0

 

0,5

 

0,3

 

0,4

Huisvestingsratio

< 0,1

 

0,06

 

0,07

 

0,07

 

0,07

 

0,07

 

0,07

DSCR backward

> 1,2

 

9,7

 

3,6

 

2,2

 

2,1

 

2,0

 

2,0

DSCR forward

> 1,2

 

6,2

 

1,8

 

2,2

 

1,9

 

1,9

 

2,0

Tabel 10: Kengetallen tot en met 2023

Solvabiliteit

Binnen vereniging OMO wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2023 uitkomt op een solvabiliteit van circa 30%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging in 2023 uit op circa 25%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2018 bedraagt de omvang van het eigen vermogen 134 miljoen euro en is het weerstandsvermogen circa 25%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren redelijk constant zal zijn.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit voor de driejaarsperiode 2019-2021, 2020-2022 en 2021-2023 een negatief gemiddelde laat zien.

Liquiditeit (current ratio)

Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. Doordat in de komende jaren opnieuw additioneel kapitaal zal worden aangetrokken, blijft de liquiditeitsratio van de vereniging in de komende jaren boven de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie. Door investeringen in onderwijshuisvesting zal de liquiditeit in 2021 weer onder de signaleringsgrens komen.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BNG Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in de komende jaren voldaan.