Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2018.

Grootte personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau bedraagt 6.824 personeelsleden (circa 5.508 fte). De instroom- en uitstroom bedraagt in totaal respectievelijk 942 en 890 personen. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan gedurende het kalenderjaar en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad:

Grafiek 2: Grootte personeelsbestand

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden over alle personeelscategorieën werkzaam bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Grafiek 3: Leeftijdsverdeling personeelsbestand

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding vrouw-man is als volgt:

Grafiek 4: Onderverdeling personeelsbestand

Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.508 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Grafiek 5: Verdeling personeel naar functiecategorieën

Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, stagiaires en ouderschapsverlof

De omvang van deelnemers aan de regeling Duurzame Inzetbaarheid, de 63+-regeling en deelnemers met overgangsrecht OMO Seniorenregeling, overgangsrecht Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling betaald ouderschapsverlof en het aantal LIO’ers/stagiaires bedraagt:

Grafiek 6: Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, stagiaires en ouderschapsverlof

In bijlage 4 wordt uitgebreider ingegaan op de samenstelling van het personeelsbestand en wordt deze tevens in meerjarenperspectief geplaatst.