Exploitatiebegroting 2019-2023

 

Realisatie
2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

BATEN

           

Rijksbijdragen

515.000

 

506.600

 

499.200

 

487.300

 

478.800

 

474.900

Overige subsidies

11.000

 

14.500

 

15.200

 

15.300

 

15.900

 

15.700

Collegegeld

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Overige baten

19.300

 

17.100

 

16.400

 

16.000

 

15.800

 

15.700

Totale baten

545.300

 

538.100

 

530.800

 

518.600

 

510.500

 

506.300

            

LASTEN

           

Personeelslasten

436.100

 

435.100

 

426.100

 

418.500

 

412.600

 

407.600

Afschrijvingen

21.700

 

22.700

 

24.900

 

26.400

 

26.900

 

26.900

Huisvestingslasten

23.000

 

25.500

 

23.800

 

22.100

 

21.400

 

21.300

Overige lasten

53.600

 

55.300

 

53.000

 

51.700

 

50.800

 

50.400

Totale lasten

534.400

 

538.600

 

527.800

 

518.700

 

511.700

 

506.200

            

SALDO BATEN EN LASTEN

10.900

 

500-

 

3.000

 

100-

 

1.200-

 

100

            

Financiële baten en lasten

1.500-

 

2.400-

 

2.900-

 

3.000-

 

3.000-

 

2.900-

            

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

1.500-

 

2.400-

 

2.900-

 

3.000-

 

3.000-

 

2.900-

            

BEGROTINGSRESULTAAT

9.400

 

2.900-

 

100

 

3.100-

 

4.200-

 

2.800-

Tabel 11: Exploitatiebegroting 2019-2023 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2019-2023 is op 19 december 2018 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Grafiek 18: Verloop aantal leerlingen

Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2018

2019

2020

2021

2022

2023

       

Directie

132

130

126

123

122

121

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

868

858

840

826

811

791

Overhead

1.000

988

966

949

933

912

       

Onderwijzend personeel

4.075

3.934

3.770

3.665

3.593

3.540

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

447

438

415

403

397

386

Onderwijs proces

4.522

4.372

4.185

4.068

3.990

3.926

       

Totaal

5.522

5.360

5.151

5.017

4.923

4.838

Tabel 12: Gemiddeld aantal fte’s in 2019-2023

De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.