Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van de vereniging zijn in algemene dienst. Op 1 januari 2019 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

·

2College

de heer Ad Poulisse

·

Baanderheren College

de heer Leon Spaan

·

Bossche Vakschool

mevrouw Fleur Cerini

·

De Nieuwste School

mevrouw Maria Michels

·

Eckartcollege

mevrouw Claire Arts

·

Elzendaalcollege

de heer Jacques Marsmans

·

Fioretti College

mevrouw Anita O’Connor

·

Gymnasium Beekvliet

mevrouw Carla Faassen

·

Instelling VO Deurne

mevrouw Elke Oegema

·

Jacob-Roelandslyceum

de heer Leon Spaan

·

Jeroen Bosch College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Kwadrant Scholengroep

de heer Titus Frankemölle

·

Maaslandcollege

de heer Ivo Vis

·

Maurick College

de heer Huub van der Linden

·

Merletcollege

de heer Paul Metzemaekers

·

Mill Hill College

de heer Rijk Vlaanderen

·

Munnikenheide College

mevrouw Barbara Baelemans

·

OMO SG Bergen op Zoom

de heer Marcel van Loo

·

OMO SG De Langstraat

de heer Jan van Pelt

·

OMO SG Helmond

de heer Jan van de Rijdt (a.i.)

·

OMO SG Tongerlo

mevrouw Marijke Broodbakker

·

Rodenborch-College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Roncalli Scholengroep

de heer Ludo Heesters

·

Rythovius College

mevrouw Marleen van den Hurk

·

SG Het Plein

mevrouw Corinne Sebregts

·

SG Were Di

de heer Edward de Gier

·

Sint-Janslyceum

de heer Jean Wiertz

·

Sint-Odulphuslyceum

de heer Frans Claassens

·

Sondervick College

mevrouw Monique van Roosmalen

·

Theresialyceum

de heer Tomas Oudejans

·

Van Maerlant

mevrouw Fleur Cerini

·

Van Maerlantlyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden

·

Varendonck College

mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen

·

Zwijsen College Veghel

mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2018 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2018 wordt verwezen naar het 'Verslag raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2018 wordt verwezen naar het ‘Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt verantwoording af aan de raad van toezicht voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Eugène Bernard, voorzitter

  • mevrouw Yvonne Kops, lid

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO-bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van de vereniging. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Patrick van Rossum. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2018 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De commissie integriteitsvraagstukken (op basis van de klokkenluidersregeling) vormt een personele unie met de klachtencommissie. De samenstelling van de klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, twee artsen/psychologen en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de klachtencommissie was in 2018 als volgt:

  • de heer drs. H.M. Claessen

  • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (vice-voorzitter)

  • mevrouw mr. E. Huijs

  • mevrouw dr. M.E.T. van den Muijsenbergh

  • de heer P. van der Poel

  • mevrouw drs. Y. Siebelink

  • de heer mr. S. Sonke

  • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)

Vertrouwenspersoon is de heer prof. dr. H.P.J. Witte