WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen. Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2018 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 189.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 28.350; voor leden op € 18.900.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Eugène Bernard

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2018

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

169.270

142.788

Beloningen betaalbaar op termijn

19.367

18.685

Subtotaal bezoldiging

188.637

161.473

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2018

188.637

161.473

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

  

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2017

13-12

13-12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

162.770

133.712

Beloningen betaalbaar op termijn

18.139

17.427

Totale bezoldiging 2017

180.909

151.139

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Pieter
van Geel

Theo Camps

Bob van
Geffen

Frank
Verhoeven

Marijke
Kral

Functiegegevens

voorzitter

voorzitter

lid

lid

lid

Aanvang functievervulling in 2018

1-1

1-7

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

30-6

31-12

31-12

31-12

31-12

Bezoldiging 2018

     

Totale bezoldiging

4.370

4.942

9.913

6.633

6.414

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

14.175

14.175

18.900

18.900

18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

     

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

n.v.t.

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2017

31-12

n.v.t.

31-12

31-12

31-12

Bezoldiging 2017

     

Totale bezoldiging

8.740

n.v.t.

4.372

4.372

4.372

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.150

n.v.t.

18.100

18.100

18.100

      

bedragen x 1 €

Barbara
Snijder

Harrie
Meelen

Hans
Junggeburt

Eddy
Vaassen

 

Functiegegevens

lid

lid

lid

lid

 

Aanvang functievervulling in 2018

1-1

1-1

1-1

1-1

 

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

31-12

31-12

 

Bezoldiging 2018

     

Totale bezoldiging

5.089

4.432

4.371

6.414

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.900

18.900

18.900

18.900

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Gegevens 2017

     

Aanvang functievervulling in 2017

1-1

1-1

1-7

1-7

 

Einde functievervulling in 2017

31-12

31-12

31-12

31-12

 

Bezoldiging 2017

     

Totale bezoldiging

5.682

4.372

2.186

2.186

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.100

18.100

9.124

9.124

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.