Bestuursgesprek met inspectie

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur.

Naast de standaarden uit het kader is gekeken naar schoolspecifieke standaarden binnen het thema verbeteringsgerichtheid. De inspectie sloot hiermee aan bij koerspijler vijf van ‘het ontwikkelkader’ van de vereniging. Op de scholen is gekeken naar de zichtbaarheid en merkbaarheid van verbeteringsgerichtheid in houding en gedrag van medewerkers en in het didactisch handelen van de docent in de klas.

Startgesprek

Op vrijdag 2 november 2018 heeft het bestuur een startgesprek gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs over het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur. In dit gesprek heeft het bestuur een beeld geschetst van de prestaties en ontwikkelingen op de scholen. Als titel voor deze presentatie is gekozen voor ‘Werken op basis van geschonken vertrouwen’. De presentatie is vooraf besproken met de rectoren en directeuren van de scholen.
In dit startgesprek is het beeld van het bestuur naast de eigen analyse van de inspectie gelegd.

Onderzoeksplan

De uitkomst van de analyse van de inspectie en het startgesprek is vervolgens vertaald in een onderzoeksplan. In dit plan staat wat in de verschillende onderzoeksfasen wordt gedaan, op bestuursniveau en op schoolniveau. Het plan beschrijft welke scholen en gremia bezocht worden voor de verificatie en op welke standaarden het onderzoek gericht is. Het zogenaamde verificatieonderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.

Onderzoeken en feedbackgesprekken bij het bestuur en scholen

In de maanden november en december hebben diverse (verificatie)onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden bij het bestuur en op de scholen.
In feedbackgesprekken zijn de bevindingen van de onderzoeken gedeeld met de scholen. Het gesprek was gericht op herkenning in de oordelen en waarderingen van de inspectie. Ook werden aanknopingspunten gegeven om verder te ontwikkelen.

Eindgesprek en rapport

De uitkomsten van het gehele onderzoek – zowel op bestuursniveau als op schoolniveau – worden in een conceptrapport opgenomen. Over de verificatieonderzoeken wordt op twee manieren gerapporteerd. Op het niveau van het bestuur worden de resultaten gebruikt ter onderbouwing van de oordelen op het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie. De resultaten op school- of opleidingsniveau staan in een apart hoofdstuk: de oordelen op de standaarden worden weergegeven en toegelicht.

Op vrijdag 8 februari 2019 heeft het eindgesprek plaatsgevonden. In dit gesprek zijn de uitkomsten van het gehele onderzoek besproken en zijn de volgende oordelen/waarderingen voor het bestuurlijk handelen gedeeld:

Op één onderdeel na is voor alle standaarden het maximale behaald. Op continuïteit en rechtmatigheid kan niet hoger dan voldoende worden gehaald. Doelmatigheid wordt (nog) niet beoordeeld.

Het conceptrapport wordt nu opgesteld door de inspectie. Na ontvangst van het conceptrapport heeft het bestuur drie weken de tijd om een reactie te geven. Vijf weken na vaststelling wordt het definitieve rapport gepubliceerd op de website van de inspectie.