Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2018 uit de volgende personen:

  • Voorzitter GMR: de heer Wil van der Vliet (personeel)

  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter GMR: mevrouw Ine van Zon (ouder)

  • Secretaris GMR: de heer Willem Norbruis (personeel)

  • Vicevoorzitter: Karel Mustert (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

Het platform personeel komt zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. In 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de herziening van de MR-reglementen, de CAO OMO 2018, de strategische personeelsplanning (in samenwerking met Randstad Onderwijs), het Professioneel Statuut en de actualiteit van Passend Onderwijs. De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleids-stukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

In april 2018 bezocht een aantal leden de landelijke onderwijsconferentie ‘De Staat van het Onderwijs’ te Maarssen. In november 2018 heeft de voltallige PGMR het jaarlijkse WMS Congres in Ede, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen, bijgewoond.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO-scholen te versterken is in samenwerking met de AOB, CNVO en FVOV door enkele leden van de personeelsgeleding een MR-serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR’s al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in het voorjaar én in het najaar van 2018 informatieve en drukbezochte scholingsavonden georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s. Ten slotte heeft er in Roosendaal nog een aparte in-service scholingsavond plaatsgevonden.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. In maart 2018 werd, alweer voor de 14e keer, deze bijeenkomst in samenwerking met de raad van bestuur gehouden. In een drietal ronden met workshops en plenaire presentaties konden de leden van alle OMO MR’s kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Het congres in Hapert werd geopend door de voorzitter van de GMR, Wil van der Vliet. De voorzitter van de raad van bestuur OMO, Eugène Bernard, presenteerde de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. De afsluiting van het congres was in handen van de Vlaamse ‘geluks-ambassadeur’ Leo Bormans. Op inspirerende wijze heeft hij de bezoekers geconfronteerd met de resultaten van zijn wereldwijde onderzoek naar de betekenis van geluk. Op deze avond stond de volgende vraag centraal: “Wat kan het onderwijs bijdragen aan de zoektocht naar geluk?”

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en raad van toezicht

In november 2018 is een bijeenkomst gehouden met de raad van toezicht waar actuele thema’s, als de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs, de aandacht voor burgerschap en de sociale veiligheid op scholen, zijn besproken.