Geconsolideerde balans per 31 december 2018

ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

VASTE ACTIVA

    

Immateriële vaste activa

 

-

 

-

Materiële vaste activa

 

330.533

 

311.671

Financiële vaste activa

 

85

 

72

  

330.618

 

311.743

VLOTTENDE ACTIVA

    

Voorraden

 

-

 

-

Vorderingen

 

14.650

 

17.094

Effecten

 

-

 

-

Liquide middelen

 

49.425

 

5.144

  

64.075

 

22.238

TOTAAL ACTIVA

 

394.693

 

333.981

     

PASSIVA

31 december 2018

31 december 2017

EIGEN VERMOGEN

 

133.546

 

124.124

     

VOORZIENINGEN

 

32.041

 

30.801

     

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

158.495

 

111.872

     

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

70.611

 

67.184

TOTAAL PASSIVA

 

394.693

 

333.981

(bedragen x € 1.000)