Strategisch HRM

Strategisch Human Resource Management (SHRM) is een doorontwikkeling van het personeelsbeleid dat al in de scholen gevoerd wordt, passend bij de ambities van de school. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van medewerkers staat centraal binnen Strategisch HRM.

In 2017 is een pilot voorbereid en gestart waarbij collega’s van vijf scholen samen leren, werken en onderzoeken vanuit leer- en onderzoeksvragen. De pilot is vormgegeven samen met experts op het gebied van SHRM en professionele ruimte van de Universiteit Utrecht (UU) en de Radboud Docenten Academie (RDA). Het primaire perspectief van de pilot is het leveren van een bijdrage aan het leren en de vorming van de leerlingen, in interactie met de versterking van de professionaliteit van de leraren en het ondersteunend personeel. In de pilot wordt tevens de verbinding gemaakt tussen het SHRM-beleid in de school en de activiteiten van de academische opleidingsscholen als netwerk voor doorlopende professionalisering. De pilot kwam binnen de pilotscholen om diverse redenen moeilijk van start. Medio 2018 is besloten de pilot stop te zetten omdat de tussentijdse stand van zaken onvoldoende vertrouwen gaf in het behalen van het doel door middel van deze pilot.

In het verslagjaar heeft een verkenning plaatsgevonden op het thema Talentmanagement binnen strategisch HRM.