Huisvestingsprojecten

In Koers 2023 is opgenomen dat alle leerlingen goed onderwijs verdienen. Bij krimp van het aantal leerlingen wordt ingezet op het behouden van diversiteit van het onderwijsaanbod. Dit vraagt om samenwerking binnen een stad of regio, zowel binnen als buiten de vereniging. Bij diverse gemeenten en regio’s vindt inmiddels afstemming plaats over leerlingenaantallen en onderwijsaanbod.

Afstemming van de huisvesting op leerlingenaantallen en onderwijsaanbod, maar ook bijgestelde kwaliteitseisen, hebben in 2018 geleid tot (de bijstelling van) een aantal huisvestingsinitiatieven. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Voor alle nieuwbouw geldt vanaf 1 januari 2020 dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG-norm is opgebouwd uit drie eisen, ofwel BENG-indicatoren: de maximale thermische energiebehoefte van een gebouw (vereist hoge kwaliteit van de gebouwschil), het maximum primair fossiel energiegebruik (hierbij gaat het vooral om het rendement van de gebouw gebonden installaties) en een minimum aandeel hernieuwbare energie (bijvoorbeeld toepassing van zonnepanelen).

Een consequentie van de eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Nieuwbouw Dongen

Met de gemeente Dongen zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een bijna energieneutraal schoolgebouw. Na het formuleren van het programma van eisen is in 2018 gestart met de ontwerpfase. De verwachting is dat het allereerste BENG gebouw binnen de vereniging in de zomer van 2020 wordt opgeleverd.

’s-Hertogenbosch

Eind 2017 is met de gemeente ’s-Hertogenbosch een bijgestelde overeenkomst doordecentralisatie gesloten, afgestemd op geactualiseerde huisvestingsplannen gebaseerd op een betere spreiding van het onderwijsaanbod over de stad. Concreet gaat het daarbij om nieuwe huisvesting voor de Bossche Vakschool aan de Hervensebaan, het Van Maerlant aan de Onderwijsboulevard en een unilocatie voor het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College in het uitbreidingsgebied Groote Wielen.

In 2018 zijn de programma’s van eisen voor deze drie projecten ontwikkeld, resulterend in de bijbehorende kaderstelling. Met het vmbo als speerpunt in de stad, is voor de Bossche Vakschool de architectenselectie voorbereid, met een start van de selectie (publicatie) begin 2019. Uitgangspunt in de planvorming is een verregaande samenwerking met Helicon, zowel onderwijskundig als in (huisvestings)faciliteiten.

Onderdeel van de huisvestingsplannen in de Groote Wielen is de realisatie van een sporthal en de verbinding met de sportfaciliteiten in de omgeving.

Helmond

De ontwikkeling van sport- en beleefcampus De Braak is in 2018 geformaliseerd. Hier worden onder andere het Dr.-Knippenbergcollege en Praktijkschool Helmond inclusief sportvoorzieningen gerealiseerd. In maart zijn de samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente Helmond, de vereniging en de andere partners ondertekend.

Praktijkschool Helmond en de sportvoorzieningen worden gehuisvest in een multifunctionele sportaccommodatie, samen met de amateurvoetbalverenigingen, de Fysioclub, het stadion en overige ruimtes voor Helmond Sport. In samenspraak tussen gemeente Helmond en de vereniging is het programma van eisen van deze accommodatie en de buitenruimte opgesteld. Hierin komt de gewenste synergie en samenwerking tot uiting. Eind 2018 zijn de programma’s van eisen vastgesteld, waarmee in 2019 gestart kan worden met de aanbesteding van het voorlopige ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie en buitenruimte.

Voor de nieuwbouw van het Dr.-Knippenbergcollege is het aansprekende ontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.