Bestuurlijke cycli

In 2018 is een animatie gemaakt waarin de bestuurlijke cycli op een aansprekende manier zijn samengevat.

De cycli zijn in samenhang met elkaar beschreven. De drie cycli vormen de borging van onze professionele kwaliteitscultuur en laten zien op welke wijze en op welke momenten het gesprek hierover gevoerd wordt.

In het Jaargesprek wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleids-, kwaliteits- en planning & controlcyclus.

Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de raad van bestuur over het afgelopen jaar. Dit gebeurt langs de lijn van de zeven pijlers uit de Koerswijzer en het Ontwikkelkader.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de raad van bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school. In het verslagjaar was het overkoepelend thema voor het informele deel de wijze waarop scholen vormgeven aan differentiatie/maatwerk binnen het onderwijs.

Eind 2018 is het proces van de jaargesprekken geëvalueerd. Afgesproken is om door te gaan met het huidige format en proces van de jaargesprekken. Met extra aandacht voor kennisdeling in het informele deel van de jaargesprekken.

Kijk ook op