Koers 2023

In januari 2017 is Koers 2023 gepresenteerd. Koers 2023 is de opvolger van Koers 2016 en tot stand gekomen vanuit een brede dialoog met collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’:

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.’

Koers 2023

Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, raad van bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs zeven pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. Centrale vragen in de Koerswijzer helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer fungeert tevens als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen.

Aangezien het schoolplan een cruciale rol speelt in het kwaliteitsbeleid van de school en, in het nieuwe inspectiekader, een nog prominentere rol krijgt toebedeeld, vindt de dialoog tussen bestuur en schoolleider sinds 2018 frequenter plaats.