Balans - kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2018

31 december 2017

Kredietinstellingen

 

3.792

 

1.875

Crediteuren

 

9.681

 

9.507

OCW

 

-

 

-

Loonheffing

17.990

 

17.725

 

Omzetbelasting

232

 

155

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

18.222

 

17.880

     

Schulden terzake van pensioenen

 

5.241

 

5.075

     

Overige kortlopende schulden

 

4.943

 

5.821

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

2.119

 

2.137

 

Subsidies OCW geoormerkt

1.886

 

947

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

3.271

 

2.734

 

Vooruitontv. bedragen

6.387

 

6.291

 

Vakantiegeld- en dagen

13.334

 

13.176

 

Eindeschooljaarsuitkering

304

 

313

 

Bindingstoelage

1.409

 

1.404

 

Overige

22

 

24

 

Overlopende passiva

 

28.732

 

27.026

  

70.611

 

67.184

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2018 is € 3,8 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 1,9 miljoen meer dan eind 2017 vanwege de nieuw afgesloten leningen met het ministerie van financiën.

OCW

Ultimo 2017 zijn alle geoormerkte subsidies met verrekening clausule geheel besteed. In 2018 zijn er geen geoormerkte subsidies met verrekening clausule ontvangen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2018 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2019 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2019 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2018 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW zonder verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1, verderop in dit verslag.

De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van € 0,3 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2018 zijn toegekend. Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2019 zijn toegekend.