Balans - eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari 2018

Resultaat

Saldo
31 december 2018

Algemene reserve

   

Algemene reserve

117.824

9.695

127.519

Totaal algemene reserve

117.824

9.695

127.519

Bestemmingsfonds (privaat)

   

Bestemmingsfonds private gelden

6.300

273-

6.027

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

6.300

273-

6.027

    
 

124.124

9.422

133.546

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 9,4 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2018

BESTEMMING RESULTAAT

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

9.695

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

273-

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

-

 

9.422

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 3,4 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 2,6 miljoen).