Balans - voorzieningen

Voorzieningen

Saldo
1 januari
2018

Dotaties

Onttrek-
kingen

Saldo
31 december 2018

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

Jubilea

4.993

516

551

4.957

592

4.365

Personeelsvoorzieningen

4.993

516

551

4.957

592

4.365

Groot onderhoud

25.808

4.986

3.711

27.084

8.521

18.563

Overige voorzieningen

25.808

4.986

3.711

27.084

8.521

18.563

       
 

30.801

5.502

4.262

32.041

9.113

22.928

(bedragen x € 1.000)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van € 900 op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2018 € 5,0 miljoen.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.