Balans - liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

Kasmiddelen

70

76

Tegoeden op bank- en girorekeningen

49.348

5.067

Overige

7

1

 

49.425

5.144

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.