Balans - vorderingen

Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

Debiteuren

 

545

 

1.096

OCW

 

10

 

87

Leerlingen

 

1.104

 

1.244

Overige overheden

 

3.420

 

5.220

Personeel

8

 

17

 

Overige

2.670

 

1.980

 

Overige vorderingen

 

2.678

 

1.997

Overlopende activa

 

6.893

 

7.450

  

14.650

 

17.094

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

De vordering op het ministerie van OCW heeft betrekking op toegekende subsidies voor 2018 die ultimo 2018 nog niet zijn ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (€ 4,9 miljoen) en doordecentralisatievergoedingen (€ 2,7 miljoen).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.