Balans - financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen
en verstrekte leningen

Desinvesteringen
en afgeloste
leningen

Boekwaarde
31-12-2018

Overige vorderingen

72

43

30

85

 

72

43

30

85

(bedragen x € 1.000)

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds. Deelnemers aan dit OMO Fonds kunnen, indien zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, een beroep doen op geldelijke steun vanuit deze stichting.