Balans - materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde op 1 januari 2018

352.001

113.774

4.781

8.066

478.622

Afschrijvingen tot 1 januari 2018

110.252-

53.773-

2.927-

-

166.952-

Boekwaarde 1 januari 2018

241.749

60.001

1.854

8.066

311.670

Mutaties:

     

Investeringen

20.307

9.162

763

11.184

41.416

Gerealiseerde bouwprojecten

12.604

2.962

-

16.276-

710-

Afschrijvingen

9.855-

10.716-

827-

-

21.398-

Desinvesteringen

1.113-

8.649-

1.418-

-

11.180-

Afschrijving over desinvesteringen

884

8.608

1.243

-

10.735

 

22.827

1.367

239-

5.092-

18.863

Aanschafwaarde op 31 december 2018

383.799

117.249

4.126

2.974

508.148

Afschrijvingen t/m 31 december 2018

119.223-

55.881-

2.511-

-

177.615-

Boekwaarde 31 december 2018

264.576

61.368

1.615

2.974

330.533

(bedragen x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

In 2018 is vanwege de ingebruikname van nieuwbouw voor € 0,2 miljoen gedesinvesteerd op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van verkochte of gesloopte oude panden.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2018 is er voor een bedrag van € 10,0 miljoen aan desinvesteringen opgenomen. Hiervan heeft € 9,8 miljoen betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen en € 0,2 miljoen op de desinvestering van andere bedrijfsmiddelen vanwege verkoop.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.