Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het treasury beleid binnen de vereniging betreft het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. De diverse treasury-instrumenten zijn van een prudent karakter en zijn er niet op gericht om extra opbrengst te generen door het aangaan van overmatige risico’s. Het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen geldt eveneens voor langlopende verplichtingen die worden aangegaan ten behoeve van de financiering van de diverse huisvestingsprojecten. Er wordt continu gemonitord of de toekomstige verplichtingen (externe financieringen) passen binnen de gestelde kaders. Dit houdt onder andere in dat de huisvestingslasten niet ten koste gaan van het onderwijsproces en dat wordt voldaan aan bijvoorbeeld de solvabiliteitseisen.

De raad van bestuur heeft in maart 2020 gerapporteerd aan de raad van toezicht over het verslagjaar 2019 conform de bepalingen in het Treasury Statuut OMO.

In het kader van het treasurybeleid wordt de financiële positie van de vereniging getoetst aan de bepalingen in het treasury statuut en daarmee aan de landelijke Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Deze toets richt zich op de relevante treasury-instrumenten, die binnen de vereniging in het kalenderjaar 2019 zijn gehanteerd. In 2019 is het treasury statuut nageleefd.


Ministerie van Financiën – schatkistbankieren

Op 1 maart 2012 is de overstap gemaakt naar het schatkistbankieren bij het ministerie van financiën.

Rekening-courant
Het dagelijks betalingsverkeer loopt via de Rabobank, waarbij het saldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een rekening-courant van het ministerie van financiën.

Kredietfaciliteiten
Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) 10% van de publieke jaaromzet. De faciliteit is momenteel vastgesteld op € 48,4 miljoen. Het totale positieve saldo op de bankrekeningen per 31 december 2019 bedraagt € 206.064.907.

Naast de doorlopende kredietfaciliteit zijn er aanvullende financieringen gesloten met het ministerie van financiën. Deze financieringen zijn in 2019 echter nog niet allemaal opgenomen. Het betreft de volgende financieringen:

 • Lineaire schatkistlening gemeente ’s-Hertogenbosch:

 • Hoofdsom: 57.500.000 euro

 • Rentepercentage: 1,05%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedata:

 • 30.000.000 euro op 3 september 2018

 • 27.500.000 euro op 1 april 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Nuenen:

 • Hoofdsom: 7.900.000 euro

 • Rentepercentage: 1,06%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedatum: 1 februari 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Asten:

  • Hoofdsom: 7.300.000 euro

  • Rentepercentage: 0,96%

  • Looptijd: 25 jaar

  • Opnamedatum: 1 februari 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Roosendaal:

  • Hoofdsom: 40.000.000 euro

  • Rentepercentage: 1,12%

  • Looptijd: 30 jaar

  • Opnamedata:

 • 17.000.000 euro op 9 juli 2018

 • 23.000.000 euro op 1 oktober 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Helmond:

  • Hoofdsom: 29.400.000 euro

  • Rentepercentage: 1,23%

  • Looptijd: 30 jaar

  • Opnamedata:

 • 10.000.000 euro op 12 oktober 2020

 • 10.000.000 euro op 11 oktober 2021

 • 9.4000.000 euro op 11 oktober 2022

 • Lineaire schatkistlening gemeente Sint-Michielsgestel:

  • Hoofdsom: 7.500.000 euro

  • Rentepercentage: 0,16%

  • Looptijd: 25 jaar

  • Opnamedatum: 2 januari 2020

Het verloopoverzicht van bovenstaande leningen in 2019 is als volgt:

Saldo 1 januari 2019 € 47.000.000

Opgenomen gelden in 2019 € 65.700.000 +

Aflossingen in 2019 € 1.916.667 -/-

Saldo 31 december 2019 € 110.783.333

Over 2019 is € 918.044 aan rente verschuldigd.

Kredietfaciliteit BNG-Bank

Op 1 juli 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met de BNG Bank van maximaal € 70,0 miljoen. Per 1 oktober 2015 is € 45 miljoen daadwerkelijk opgenomen tegen een 15-jaars rente van 2,99%. Per 31 december 2019 is het openstaande bedrag € 37.031.250. De betaalde rente in 2019 bedraagt € 1.142.273.

Kredietfaciliteit Europese Investeringsbank (EIB)

In december 2017 is de financieringsovereenkomst met de EIB ondertekend. Het betreft een financiering van € 60 miljoen euro met een maximale looptijd van 15 jaar. Op 5 december 2019 is het bedrag ontvangen tegen een rentepercentage van 0,434%. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op 5 december 2020.

Rabobank

Met ingang van 15 januari 2013 zijn alle schoolbankrekeningen ondergebracht bij Rabobank Tilburg. Daarmee zijn de banksaldi van de afzonderlijke scholen en het totaal inzichtelijk. De afzonderlijke rekeningen worden dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank. De saldi op de schoolbankrekeningen hoeven hierdoor niet meer handmatig te worden bewaakt. Per school geldt een dagelijkse bestedingslimiet tussen € 5.000 en € 25.000. In totaliteit is binnen OMO momenteel sprake van 46 bankrekeningen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease in Oosterhout betreft 27 leaseauto’s (december 2019). Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de raad van bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden.