Managementstatuut

De scholen vormen geen eigenstandige juridische entiteiten. De scholen worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging vormt dan ook het bevoegd gezag.

De raad van bestuur heeft als bestuur van de vereniging op grond van de wet, statuten en andere regelingen, verschillende bevoegdheden. Een deel van taken en bevoegdheden zijn door de raad van bestuur gemandateerd aan de rectoren/algemeen directeuren. Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur als bestuur van de vereniging en de rectoren/algemeen directeuren van de scholen.

In 2018 is het managementstatuut verankerd in de strategische documenten van de vereniging. In het verslagjaar heeft deze verankering verder plaats gevonden in andere reglementen, modellen en regelingen.

De rector/algemeen directeur kan en/of moet taken binnen zijn of haar school doorleggen door middel van het schoolmanagementstatuut. Na een herziening van de modellen schoolmanagementstatuten zijn op verschillende scholen in het verslagjaar de schoolmanagementstatuten herzien.