Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2019

begroting
2019

2018

Onderzoek jaarrekening

100.000

80.000

110.000

Controle bekostiging

20.000

20.000

20.000

Andere controle opdrachten

4.000

20.000

0

 

124.000

120.000

130.000