Toezichtarrangementen

De inspectie bezoekt scholen zeker eens per vier jaar, maar dit kan ook gebeuren vanuit een stelselonderzoek zonder dat daar een oordeel uit voortkomt. De inspectie doet jaarlijks een risicoanalyse. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot uitvoering van een nader onderzoek naar de onderwijskwaliteit.

Opleidingen ontvangen een ‘voldoende’ als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen ontvangen een aangepast arrangement en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om het onderwijs weer op voldoende niveau te krijgen. De raad van bestuur is hierbij nauw betrokken, ook in het kader van het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de vereniging.
 Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject eerder de waardering ‘Goed’ ontvangen hebben van de inspectie.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2019:

Toezichtarrangement

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Goed

1

2

2

5

2

4

16

Basis/voldoende

6

24

25

39

32

31

157

Onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

Zeer zwak

0

0

0

0

1

0

1

Totaal opleidingen

7

26

27

44

35

35

174

Tabel 7: overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2019

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat boekt en dat bijna alle opleidingen van de vereniging volgens de inspectienormen van voldoende kwaliteit zijn. Voor de havo-afdeling met het oordeel ‘zeer zwak’ is begin december 2019 een afsluitend kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, met positief resultaat. In januari 2020 is voor deze afdeling het oordeel ‘voldoende’ gegeven.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2019 geldend was.