Actualisering gesprekscyclus

De traditionele systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat zowel in de wetenschap als praktijk ter discussie. Naar aanleiding hiervan is de gesprekscyclus van de vereniging in 2018 geëvalueerd. Als vervolg hierop is in 2019 door een stuur- en expertgroep een nadere verkenning gedaan naar de toekomstige vormgeving van de gesprekscyclus. Deze verkenning wordt in 2020 voortgezet, met als doel het actualiseren van de gesprekscyclus.