Overige lasten

Overige lasten

2019

begroting
2019

2018

Administratie- en beheerslasten

16.230

16.047

15.444

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

24.252

25.076

24.461

Dotatie overige voorzieningen

0

0

0

Overige

15.613

16.025

15.748

 

56.095

57.148

55.653

(bedragen x € 1.000)

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 0,8 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken.

Overige

De kosten van educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn € 1,0 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.
De algemene kosten vallen € 1,1 miljoen lager uit dan begroot. In de begroting was een bedrag van € 700.000 in de onvoorziene kosten opgenomen om te reserveren voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen op verenigingsniveau. Middels de resultaatbestemming wordt dit budget aan de algemene reserve van de vereniging toegevoegd. Daarnaast was een budget van € 0,4 miljoen begroot voor uitgaven met betrekking tot technisch vmbo. De betreffende subsidiegelden zijn echter als investeringssubsidie ingezet.