Verslag ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd wat de samenstelling en de taak van de ledenraad is. Hierin is ook opgenomen op welke manier de vergadering wordt vormgegeven en hoe de besluitvorming tot stand komt.

De taak van de ledenraad is:

  • de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht;

  • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van toezicht;

  • de goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

  • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad heeft twee (technisch) voorzitters. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Zij beoordelen op basis van achtergrond, ervaring, persoonlijke eigenschappen en competenties of een kandidaat geschikt is. Door de ledenraad op deze manier samen te stellen is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd.
Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar waren de regiobijeenkomsten voor de leden van de raad van advies op 3 en 11 april 2019, bij het Nuenens College en het Odulphuslyceum. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele ontwikkelingen van de vereniging aan bod gekomen. Daarnaast zijn de thema’s ‘regionale samenwerking’, ‘strategisch personeelsbeleid’, ‘stimuleren van techniekonderwijs in het vmbo’ en andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals het lerarentekort en de daling van de leerlingaantallen door de krimp besproken.

De ledenraadvergadering

Op 19 juni 2019 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden bij het Sint-Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch. De ledenraadvergadering werd voorgezeten door Anton van Kalmthout. Voorafgaand aan de formele vergadering werd er in een dialoog met Paul Frissen gesproken over actuele ontwikkelingen.

In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:

Verenigingsbeleid 2018
De voorzitter van de raad van bestuur heeft het verenigingsbeleid over 2018 toegelicht. Er is ingegaan op de ontwikkelingen die spelen in het onderwijs. Daarnaast is er een toelichting gegeven op de onderwijskwaliteit, de demografische ontwikkelingen, onderwijshuisvesting en financiën. Het vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie, dat op het moment van de ledenvergadering nog gaande was, is ook kort benoemd.

Beschouwing raad van toezicht
De raad van toezicht kijkt positief terug op 2018. Er is een goede balans tussen het primaire proces, namelijk het geven van kwalitatief goed onderwijs, en een verantwoord financieel beleid.
Met het instellen van de onderwijscommissie is er meer inzicht in de onderwijskwaliteit. Hierdoor krijgt de toezichthouder meer achtergrondinformatie waardoor er een kritische reflectie en dialoog plaatsvindt. Hierbij is het niet alleen van belang te kijken naar de kwaliteit van onderwijs voor zittende leerlingen, maar ook hoe de kwaliteit geborgd kan worden voor toekomstige generaties in de regio. Zo blijft er aandacht voor de krimphorizon en de vergrijzing in bepaalde gebieden en het perspectief om hier op een goede manier vorm aan te geven, zodat goed onderwijs voor elke leerling wordt geborgd.

Benoeming lid van de raad van toezicht verlengd
De ledenraadvergadering heeft bij acclamatie de benoeming van de heer Van Geffen tot lid van de raad van toezicht voor een periode van een jaar verlengd tot 1 juli 2020.
Met het oog op de continuïteit is het beoogde nieuwe lid van de raad van toezicht gevraagd als toehoorder informeel ‘mee te lopen’ tot aan de formele benoeming in de ledenraadvergadering van 2020. Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

Goedkeuring jaarverslag 2018
De ledenraad heeft het jaarverslag 2018 goedgekeurd. Tot slot verleent de ledenraad decharge aan de raad van toezicht over het afgelopen kalenderjaar.